ިލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، ހިންގުމާގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމު ފަށައިފ

Local Government Authority and UNDP Launch Joint Training Program on Local Authority Company Formation and Operations

5 months ago

Local Government Authority and UNDP Launch Joint Training Program on Local Authority Company Formation and Operations. This initiative aims to equip participants with essential knowledge on establishing and managing these entities effectively. A total of 23 participants from atoll, city councils, and local government Authority is participating in this Training. The training is from 5th to 8th February 2024, in Male’.

Sessions will cover key aspects including administrative and financial management, business perspective in company creation, researching the business environment, economic boost strategies, and crafting business plans. 

Facilitators from the LGA and UNDP consultants will lead the sessions

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، ހިންގުމާގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމު' ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން މިއަދު ފަށައިފި. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ އަމާޒަކީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، ހިންގުމުގެ ކަންކަން ގެންދާނެ ގޮތުގެ އަސާސީ މައުލޫމާތު ޕޮރްގުރާމުގެ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކުރުމާއި، ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ޓޫލްތައް ޕޮރްގުރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ތަޢާރުފްކޮށް އެއާގުޅޭ އިރުޝާދު ދިނުމެވެ. 

މި މަހުގެ 5 އިން ފެށިގެން 8 އަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ 23 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ. 

މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ އިދާރީ އަދި މާލީ ކަންކަން، ވިޔަފާރި ނަޒަރިއްޔާއަކުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުން، ވިޔަފާރި ވެށި ދިރާސާ ކުރުމާއި، އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުންފަދަ މުހިއްމު ބައިތައް ނަގާދެވޭނެ. 

ސެޝަންތައް ނަގާދެއްވާނީ މިއޮތޯރިޓީގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ އިތުރުން ޔޫއެންޑީޕީގެ ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ޓީމެއްގެ ފަރާތުން