Maldives Institute of Local Governance (MILG) is the training institute of the Local Government Authority (LGA), established for the purpose of undertaking its capacity development mandate on behalf of LGA. Registered with the Ministry of Higher Education, MILG will become operational effective from August 2022.

The Primary purpose of MILG would be the execution of one of the primary mandates of the LGA entrusted by the Decentralisation Act: that of capacity building which is integral for the development of decentralized system of governance of the Maldives.

1

Training Facilities

3000+

Participants Trained

3+

Years in Service

Our Vision

Competent and trusted leaders for empowered citizenry.

Our Mission

Build competent and trusted leaders to strengthen local governance system in the Maldives

Core Values

MILG strives to adhere to the following core values.

Highlights

2010

  • May 2010 - Decentralization Act ratified
  • August 2010 - Local Government Authority formed


2011

  • February 2011 - Councilors elected and sworn in for the first term of local councils


2019

  • August 2019 - MILG registered at Ministry of Higher Education


2021

  • March 2021 - MILG’s e-learning management system “Kiyeveni” launched


Management

Organisational Structure

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސްއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓެކެވެ. މި އިންސްޓިޓިއުޓަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓެކެވެ.

1

ޓްރެއިނިންގ މަރުކަޒު

3000+

ދަރިވަރުން ތަމްރީން ކުރެވިފައި

3+

އަހަރު ހިދުމަތުގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވަރު

ބާރުވެރި ރައްޔިތަކަށްޓަކައި ޤާބިލު، އިތުބާރުހުރި ލީޑަރުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުހިންމަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި ޤާބިލު، އިތުބާރުހުރި ލީޑަރުން އުފެއްދުން

އަސާސީ އަގުތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި އަންނަނިވި އަސާސީ އަގުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމެވެ.

އުސްއަލިތައް

2010

  • މޭ 2010 – ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރުން
  • އޮގަސްޓް 2010 – ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުން
2011

  • ފެބުރުވަރީ 2011 – ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުވެ މަޤާމާ ޙަވާލުވުން
2019

  • އޮގަސްޓް 2019 – މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ރަޖިސްޓްރީކުރުން
2021

  • މާރިޗު 2021 – އެމް.އައި.އެލް.ޖީ.ގެ އީ-ލަރނިން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް "ކިޔެވެނި" ލޯންޗުކުރުން
މެނޭޖުމަންޓު

އިދާރީ އޮނިގަނޑު