އިންޑިއާގައި ބާއްވާ 'ޓްރެއިނިން ފޯ ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯ ލޯކަލް އިލެކްޓެޑް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް - އައިލެންޑް ކައުންސިލްސް'ގެ ބައިވެރިން ޓްރެއިނިންގއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

Sending-off ceremony for the participants of ‘Training for Leadership development for Local Elected Representatives - Island Councils’.

6 months ago

A sending-off ceremony was held for the participants of ‘Training for Leadership development for Local Elected Representatives - Island Councils’. In this ceremony, His Excellency Shri Munu Mahawar & Local Government Authority’s CEO Dr. Mariyam Zulfa addressed the participants. A total of 29 participants, including 27 members from island councils and 2 staff from LGA are to join the program. This is the 4th batch of training under the MoU signed between National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR) of India and the Local Government Authority (LGA).

"ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އޮފް މެމްބަރސް އޮފް ލޯކަލް ކައުންސިލްސް އެންޑް ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އެންޑް ސްޓާފް އޮފް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ހަތަރުވަނަ ބެޗުގެ ބައިވެރިންގެ ދަތުރަށް ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 2024 ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝްރީ މުނޫ މަހާވަރު، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. މަރިޔަމް ޒުލްފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ. މި ތަމްރީނުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 27 މެންބަރުންނާއި އެލްޖީއޭގެ 2 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމުލަ 29 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ނެވެ. މިއީ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ރޫރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕަންޗަޔާތީ ރާޖް (އެން.އައި.އާރު.ޑީ.ޕީ.އާރު)އާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ބާއްވާ ތަމްރީނުތަކުގެ 4 ވަނަ ބެޗެވެ